Grb_na_List.jpg (32587 bytes)

mpc%20vo%20poz.jpg (12847 bytes)

 

 

G. METODIJ

MITROPOLITOT AMERIKANSKO - KANADSKI

 

http://www.m-p-c.org/Vesti/2_Novi_Episkopi_files/image004.jpgRoden e vo Berovo na 24. 08. 1963 godina. Nekolku meseci podocna semejstvoto se vra}a vo Skopje otkako sostojbata vo gradot e relativno normalizirana po katastrofalniot zemjotres. Osnovnoto i srednoto obrazovanie gi zavr{uva vo Skopje. Potoa najprvin dve godini studira na Filolo{kiot fakultet "Bla`e Koneski", na Katedrata za op{ta i komparativna kni`evnost, a potoa gi napu{ta ovie studii i se zapi{uva na Pravoslavniot Bogoslovski fakultet "Sveti Kliment Ohridski" - Skopje.

Otec Metodij vo svoite mom~e{ki denovi ja deli sudbinata na mnogumina mladi lu|e izrasnati vo atmosferata na ateizam i prividot na besmislenost na `ivotot. Vo takva atmosfera, edinstveniot izlez go gleda vo najsuptilnite potencijali na ~ove~kata du{a, nejzinoto, vo vistinskata smisla na zborot, poetsko oformuvawe, {to i go doveduva do izvorot na ve~no‘ivoto tvorewe - poezijata. Prvite plodovi od negovoto iscelo svrtuvawe kon Boga toj gi realizira vo ramkite na dejstvuvaweto na intermedijalnata grupa Aporea (edna od markantnite umetni~ki dvi`ewa vo osumdesettite godini na dvaesettiot vek). Podocna ovaa umetni~ka grupa go menuva imeto vo Anastasija i kako nejzin integralen del proizleguva popularnata muzi~ka grupa so istoto ime. Zaeni~kite proekti i nastapi po balkanskite kulturni metropoli, kako i revnosnata rabota vo razvivaweto na li~niot umetni~ki izraz go trasiraat patot na otec Metodij se podlaboko vo sverite na liturgiskata umetnost i liturgiskiot `ivot. Ottoga{ svoite hristijanski iskustva toj neprestajno gi preto~uva i niz ciklusi poezija i niz likovni nastapi, no prvenstveno niz podvigot na vocrkovuvawe.

 

Vo 1993 godina od pe~at izleguva prviot broj na spisanieto Domostroj, ~ij glaven i odgovoren urednik e otec Metodij. Inaku, vo redakcijata na Domostroj, od samiot po~etok sorabotuvaat isklu~itelno nadareni mladi lu|e, koi denes zazemaat vidni mesta vo na{iot crkoven i kulturen `ivot. Od 1993 god. do denes "DOMOSTROJ" prerasna vo edno od najserioznite patrolo{ki spisanija vo pravoslavniot svet i izdatelstvo pod ~ija etiketa se publikuvani pove}e samostojni izdanija. Osobeno na stranicite na ova patrolo{ko spisanie otec Metodij se projavuva kako vrven intelektualec i odli~en preveduva~ od crkvenoslovenski, ruski i angliski jazik (iako, za volja na vistinata, negovata preveduva~ka dejnost zapo~nuva u{te mnogu pred toa).

 

Od po~etokot na septemvri 1995 godina, od osnovaweto na ma{kata mona{ka zaednica vo Strumi~kata eparhija, najprvin vo manastirot "Sveta Bogorodica Eleusa" - Vequsa, a podocna vo "Sveti Leontij" - Vodo~a, go zapo~nuva svojot mona{ki `ivot. Vo 1996 godina rakopolo`en e za jeromonah i nekolku meseci podocna, na praznikot na Svetite Petnaeset Tiveriopolski Sve{tenoma~enici, za igumen na manastirot Sveti Ilija vo Strumica.

 

Vo po~etokot na 1998 godina diplomira na Bogoslovskiot fakultet "Sveti Kliment Ohridski" vo Skopje. Nabrgu potoa gi zapi{uva postdiplomskite studii na Katedrata za makedonska kni`evnost i zapo~nuva da raboti kako redoven profesor i zamenik-rektor vo Makedonskata pravoslavna bogoslovija "Sveti Kliment Ohridski" vo Skopje. Za negovata dejnost kako profesor i pedagog svedo~i i Programata za veronauka za tretite oddelenija, koja, kako negov avtorski predlog, be{e oficijalna programa po veronauka na Svetiot Sinod za 2003 godina, prifatena od Ministerstvoto za obrazovanie i Biroto za razvoj na obrazovanieto.

 

http://www.m-p-c.org/Vesti/Hirotonija_21-06-2005_files/img6.jpgVo 2004. godina proizveden e vo ~in arhimandrit, a slednata 2005. hirotonisan e za episkop Veli~ki.

 

Vo mart 2006. ja brani magisterskata teza pod naslov "Ko~o Racin i bogomilite (is~ituvawe na tradiciite)" so {to se steknuva so titulata magister po filolo{ki nauki. Istata godina e nazna~en, najprvin za administrator, a potoa i za nadle`en mitropolit na Amerikansko-kanadskata makedonska pravoslavna eparhija.

 

^len e na Dru{tvoto na pisatelite na Makedonija i na Dru{tvoto na novinarite na Makedonija.

 

Avtor e na dva zbornika esei i osum zbirki poezija i brojni napisi i studii objavuvani vo stru~ni spisanija i zbornici, publikacii od simpoziumi, kako i vo elektronskite mediumi kaj nas i vo stranstvo.

http://www.m-p-c.org/Vesti/Hirotonija_21-06-2005_files/img7.jpgPokraj toa glaven i odgovoren urednik e na spisaneto "Pravoslaven pat", glasilo na Skopskata eparhija. ^len e na redakciite na spisanieto "Portal", recenzent na spisanieto "Pravoslaven Blagovesnik" na studentite od bogoslovskiot fakultet i sorabotnik vo spisanieto "Premin", i vo elektronskoto glasilo "Premin - Portal".

U~esnik e vo nekolku me|unarodni proekti i ekspertski komisii za istra`uvawa vrzani za religioznite prava i slobodi na ~ovekot vo demokratskite op{testva, veronaukata vo obrazovanieto, istorijata na makedonskata duhovna kultura i crkovnata kni`evnost.

 

 

back.gif (1338 bytes)

Makedonska Pravoslavna Crkva